Str. George Cosbuc 42-44, Sector 5
Str. Branduselor 2-4, Sector 3
Str. Barbu Vacarescu Nr. 42A, Sector 2
Medic Line

Politica de confidențialitate

      Medic Line Business Health SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/143/2010, CUI: 26376557, sediul social în Bucureşti, Sectorul 5, Bd. George Coşbuc, nr. 42-44, operator de date cu caracter personal identificat cu nr. 17601 este o firmă care are ca obiect principal de activitate prestare servicii medicale.


Ce date cu caracter personal prelucrăm?

      Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată.

      Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

      Conform cerințelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
       Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim vă sunt solicitate, dupa caz, informații personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon.
      Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

      Dacă transmiteți fie prin formularul aflat pe site fie prin email, o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi direcționate către Departamentul de resurse umane. Datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.


De unde sunt colectate datele cu caracter personal?

      În general datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului.
      În plus, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., Casa de Asigurari de Sanatate, portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilități în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.
      Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu varsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile Medic Line, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informatii din evidențele noastre.
      Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la office@medic-line.ro pentru ștergerea acestor date.
      Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani dar până la 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la office@medic-line.ro pentru exprimarea acordului sau dezacordului cu privire la prelucrarea de noi a datelor cu caracter personal transmise de către minor.


Care este scopul prelucrării?

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră sunt:
 • prestarea de servicii medicale catre dumneavoastra;
 • furnizarea celor mai bune produse și servicii adaptate solicitării dumneavoastră; 
 • pentru efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile Medic Line și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor Medic Line;
 • efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul Medic Line;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care Medic Line este parte;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Medic Line, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Medic Line;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice (in Clinicile) Medic Line, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;
 • pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare desfășurate în cadrul Medic Line, acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate;
 • pentru scopuri de marketing direct în condițiile în care clientul și-a dat consimțământul în acest sens.

În ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?

 • pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: programarea pentru un serviciu medical – analize mediale, consult, etc.), pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte (de ex: un control medical, analize medicale etc) sau pentru a furniza Clientului informații despre produsele deținute sau suport pentru utilizarea acestora;
 • în baza unei obligații legale aflate în sarcina Medic Line (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);
 • în baza interesului legitim al Medic Line (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor Medic Line);
 • pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.


Pentru ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal?

Date dumneavoastra vor fi stocate pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 100 ani in cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

În scopuri de marketing, datele dumneavostră vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul furnizării acestora.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea procesului de recrutare în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul angajării dumneavoastră, CV-ul și scrisoarea de intenție sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada cât veți fi în relație contractuală cu subscrisa la care se va adauga perioada legala de arhivare.


Către cine vom transmite datele cu caracter personal?

Informațiile vor fi folosite exclusiv de către Medic Line.

      Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumnevoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumnevoastră cu caracter personal.     
      În condițiile existenței unei obligații legale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către instituții publice, organe judiciare, instanțe de judecată în condițiile în care o astfel de solicitare este justificată.      
      Dacă transferăm datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost mentionați în paragrafele anterioare, acești terți vor respecta garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?

       În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

 • dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • de a solicita accesul la datele dumneavoastră, respectiv, de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
 • de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a obţine completarea acestora în cazul în care acestea sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 • de a solicita restricţionarea prelucrării în cazurile în care trebuie verificată exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate printre altele daca datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;
 • de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;
 • dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă există consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;
 • de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care considerați că datele dumneavoastră personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.        

      Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.
      Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea sau derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, angajatul Medic Line vă va specifica dacă acest refuz are influență asupra solicitării dumneavaostră de bunuri și servicii.      
      Dacă refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal determină imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, veți fi informat în acest sens, iar dacă veți menține refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal, acest lucru valorează denunțare unilaterală a contractului cu toate efectele legale și contractuale ce decurg din aceasta.
      Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa: Bd. George Coșbuc, nr. 42-44, sector 5, București sau pe adresa de email: office@medic-line.ro sau prin dezabonare accesând link-ul indicat in newsletter.

Înregistrarea persoanelor vizate.

      Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, Medic Line poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale Medic LineMedic Line urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client/altă persoană vizată, pentru a le folosi ca probă in instanță în cazul unui litigiu sau la solicitarea unei autorități, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale.
       Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate, toate locațiile fizice ale Medic Line sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zonă supravegheată video”.

Str. Branduselor Nr. 2-4, Etaj 1, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0773 387 044
George Cosbuc Direcții
Bd. George Cosbuc Nr. 42-44, Sector 5, Bucuresti.
Telefon: 0769 077 700
Barbu Vacarescu Direcții
Str. Barbu Vacarescu Nr. 42A, Sector 2, Bucuresti.
Telefon: 021 325 33 33

Avem întotdeauna grijă de sănătatea ta.

Misiunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții fiecărui pacient care alege să apeleze la serviciile noastre medicale. Oferim acces la tehnologii de cea mai bună calitate și punem la dispoziție tot suportul medicilor devotați și competenți.
Medic Line Barbu Vacarescu
Str. Barbu Vacarescu Nr. 42A, Sector 2, Bucuresti.
Medic Line Busteni
Bd. Libertatii Nr. 192, Busteni, Prahova
Medic Line Vitan
Str. Branduselor Nr. 2-4, Etaj 1, Sector 3, Bucuresti
Medic Line George Cosbuc
Bd. George Cosbuc Nr. 42-44, Sector 5, Bucuresti.
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru.
© Toate drepturile rezervate